لغات مشابه
owlish : جغدي

own : صاحب بودن , مال خودم , مالک بودن , صاحب شدن

own a house : خانه اى دارم ،داراى خانه اى هستم

own goal : ورزش : گل به دروازه خودى

own nest : بد گويى از خانه خود زشت است

owned : ملک دار , خردهمالک

owner : مالک , صاحب , دارنده

owner of a property : مالک ،صاحب ملک

owner of root or seed : قانون ـ فقه : مالک اصله يا حبه

ownership : ملکيت , دارندگي , مالاکيت , مالکيت

ownership and management : بازرگانى : مالکيت و مديريت

ownership right : حق مالکيت

owning to his i. to do that : نظر به عجزاواز کردن انکار

ox : نره گاو

ox blue : ابى سيرمايل به ارغوانى

ox eye : گل داودى و مينا ومانندانها،گاو چشم ،چشم گاوى ،چشم بزرگ

ox eyed : گاو چشم

ox fence : اغل کاو که داراى نرده يا پرچين باشد

ox fly : يکجور مگس که بزيرپوست گاو راه مى يابد

ox frame : قابى که گوشه هاى چليپايى دارد

ox goad : نيزه گاو رانى ،سيخک گاورانى

ox lip : گاو زبان پيوندى ،پيوند پامچال با گاو زبان ،پامچال

ox man : کسيکه در دانشگاهOXFORD پرورش يافته است

ox shoes : کفش بندى کوتاه که در روى پشت پاگردميخورد،کفش اسپرت

ox tongue : گل گاوزبان

oxalate : نمک جوهرترشک

oxalic : وابسنه به ترشک

oxalic acid : شيمى : اکساليک اسيد

oxalis : (گ.ش ).ترشک

oxaluria : وجود جوهر ترشک ،يا نمک ان در پيشاب

oxbags : شلوار خيلى گشاد

oxer : اغل گاو که داراى نرده يا پرچين باشد

oxeye : چشم بزرگ

oxeye daisy : گل داودي

Oxford : اکسفورد , آکسفورد

oxford blue : ابى سير مايل به ارغوانى

oxford india paper : يکجور کاغذ نازک چاپ کردنى

oxford shoes : کفش بندى اسپرت

oxhide : پوست گاو

oxidate : شيمى : اکسيدن

oxidation : ترکيب اکسيژن

oxidation degree : شيمى : درجه اکسايش

oxidation film : علوم مهندسى : قشر اکسيد

oxidation potential : شيمى : پتانسيل اکسايش

oxidation reduction indicator : شيمى : شناساگر اکسايش

oxidation reduction potential : شيمى : پتانسيل اکسايش - کاهش

oxidation reduction reaction : شيمى : واکنش اکسايش - کاهش

oxidation state : شيمى : حالت اکسايش

oxidative addition reaction : شيمى : واکنش افزايشى اکسايشى

oxidative coupling : شيمى : جفت شدن اکسايشى

oxidative degradation : شيمى : تخريب اکسايشى

Oxide : اکسيد

oxide coating : روکش اکسيدى

oxide isolation : جداسازى اکسيدى

oxide of copper : توتياى قرمز

oxide of iron : خاک سرخ ،زنگ اهن

oxide cathode : الکترونيک : کاتد اکسيد اندود

oxidizable : معمارى : اکسا

oxidization : ترکيب با اکسيژن ،احتراق

oxidize (to) : معمارى : اکسيدن

oxidized asphalt : معمارى : اسفالت اکسيده

oxidizing flame : معمارى : شعله اکساينده

oxine : شيمى : اکسين

oxlip : (گ.ش ).پامچال بلند)Primula elatior(

oxonian : وابسته به دانشگاه اکسفورد

oxter : زير بغل گرفتن

oxtongue : (گ.ش ).گل گاو زبان ،خانواده گل گاو زبان

oxus : آمودريا , جيحون , سيحون

oxy hydrogen blowpipe : علوم مهندسى : بورى زرگرى

oxy hydrogen flame : علوم مهندسى : شعله اکسى ئيدروژن

oxy hydrogen welding : علوم مهندسى : جوشکارى اکسى ئيدروژن

oxyacetylene blowpipe : علوم مهندسى : مشعل اکسى استيلن

oxyamine : شيمى : اکسامين

oxyazodye : شيمى : رنگينه اکسى ازو

oxybiont : زيست شناسى : اکسيژن زى

oxyde : ( )oxide(ش ).اکسيد

oxygen : اکسيژن

oxygen bottle : علوم هوايى : محفظه اى براى نگهدارى اکسيژن گازى تحت فشار زياد

oxygen bridge : شيمى : پل اکسيژنى

oxygen carrier : شيمى : اکسيژن بر

oxygen converter steel : علوم مهندسى : فولاد ال دى

oxygen convertor : علوم هوايى : مبدل اکسيژن مايع به اکسيژن گازى در سيستمهاى تنفسى

oxygen extraction : ورزش : جذب اکسيژن

oxygen steelmaking process : علوم مهندسى : فرايند فولادسازى اکسيژنى

oxygen tent : (طب )چادراکسيژن مخصوص معالجه سرما خوردگى و امثال ان

oxygen welding : جوش اکسيژن

oxygenate : اکسيژن آميختن , اکسيژن زدن

oxygenated : اکسيژنه

oxygenation : ترکيب با اکسيژن ،اکسيژن زنى ،اميزش با اکسيژن

oxygenic : اکسيژنى

oxygenization : علوم مهندسى : اکسيژن دهى

oxygenize : با اکسيژن ترکيب کردن ،اکسيژن زدن ،با اکسيژن اميختن

oxygon : سه گوش تند گوشه

oxygonal : داراى گوشه هاى تند

oxyhydrogen : اکسيژن اميخته به ايدروژن

oxyhydrogen blowpipe : بورى زرگرى که دران اکسيژن و ايدروژن با هم اميخته ميشوند

oxymel : سکنجبين

oxymercuriation : شيمى : اکسيد جيوه دار کردن

oxymoron : استعمال کلمات مرکب ضد ونقيض ،استعمال کلمات مرکب متضاد( مثل)Cruel kindness

oxyopia : تزئينى بحد افراط

oxyphil : اسيد دوست , اسيد گراي

oxyphile : اسيد گراي

oxyquinoline : شيمى : اکسى کينولين

oxytone : واژه اى که اين نشان روى هجاى واپسين ان واقع شود

oxyuriasis : دچارى به کرمک

oxyuris : کرمک

oyer : رسيدگى ،تقاضاى استماع يا دادرسى

oyer and terminer : استماع و قطع

oyes : اصطلاح در دادگاها

oyster : صدف

oyster bank : پرورشگاه صدف

oyster bar : ميخانه اى که صدف براى مردم مى اورند

oyster catcher : مرغ صدف گير

ozalis : ترشک

ozena : زخم بد بوى بينى ،قرحه بينى

Ozi Dayan : اوزي دايان

Ozo : اوزو

ozokerit : موم کانى ،موم معدنى

ozon : علوم هوايى : ازن

ozone : اوزون

ozone depletion : شيمى : تخليه اوزون

ozone hole : شيمى : حفره اوزون

Ozone Layer : لايه اوزون

ozonesphere : نجوم : کره ازن

ozonic : ازن وار،ازن دار

ozonide : شيمى : اوزونيد

ozonize : تبديل به ازن کردن ،ازن زدن به

ozonolysis : شيمى : اوزونکافت

ozonometer : ازن سنج

ozonosphere : علوم هوايى : لايه اى از بخشهاى فوقانى اتمسفر در ارتفا تقريبى ¹ 2تا ¹ 3کيلومتر

ozostomia : روانشناسى : گنددهانى

Ozra : عذرا

p (percent , percentage) : روانشناسى : درصد

p (person) : روانشناسى : شخص

p (probability) : روانشناسى : احتمال

p (proportion) : روانشناسى : نسبت

p 500 votes : ¹¹ 5راى بردن

p coat : اندوداب ،اهک

p code : کامپيوتر : روشى براى ترجمه کد منبع به يک کد واسط بنام کد P توسط يک کامپايلر

p delivery : زاييمان پيش ازموعدطبيعى

p force : نيروى جلوبرنده ياپرت کننده

p goeth before destruction : غرورمقدمه نابودى ياهلاکت است

p in favour of a person : تمايل بى جهت نسبت بکسى ،طرفدارى تعصب اميزازکسى

p in power to do something : عدم نيروبراى کردن کارى

p in the second degree : شريک جرم

p is nine points of the law : تصرف شرط عمده مالکيت است

p made with starch and cooled : يخ دربهشت

p of dawn : طلوع فجر

p of the sun : نيش افتاب ،طلوع افتاب

p register : کامپيوتر : ثباتP

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

نحوه علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه وهنرستان به درس ادبیات فارسی جهت جلوگیری از افت تحصیلی
علاقه مند کردن دانش آموزان ابتدایی به درس ریاضی
گزارش کاراموزی بررسی شهرداری
گزارش کاراموزی بررسی قوای محركه موتورسیكلت
گزارش کاراموزی بررسی صنعت چاپ
گزارش کاراموزی تولید كاغذ و فرآورده های كاغذی در شرکت لطیف
گزارش کاراموزی راهكارهای افزایش فروشی بازار یابی دفتر شركت پگاه
گزارش کاراموزی در شركت سایپا
گزارش کاراموزی بررسی ماشین های تراش و تراشكاری
گزارش کاراموزی روشی برای مكان یابی عیب یابی كابل های برق قدرت
گزارش کاراموزی شركت ایران سازه
گزارش کاراموزی شركت آیدا الكتریك
گزارش کاراموزی ساختمان های بتنی و فلزی و مراحل اجرای كار
گزارش کاراموزی شركت چینی نور
گزارش کاراموزی شركت صنعت پژوهان كیا
گزارش کاراموزی شركت تولیدی لوازم تزئینی خودرو
نحوه ی افزایش علاقه مندی دانش آموزان به درس ادبیات فارسی
گزارش کاراموزی شرکت تهران قطعه تاکستان
گزارش کاراموزی شركت كامپیوتری