لغات مشابه
packing : باربندي , بسته بندي

packing factor : عمران : ضريب فشردگى

packing felt : علوم مهندسى : نمد

packing needle : سوزن جوالدوز

packing ring : علوم مهندسى : رينگ

packing sheet : لفاف بار پيچى ،حوله ترکه بتن بيمار بپيچند،کمپرس

packinghouse : )packingplant(محل بسته بندى اجناس ،کارخانه کنسرو سازى

packingplant : )packinghouse(محل بسته بندى اجناس ،کارخانه کنسرو سازى

packman : دوره گردى کردن

packsack : کوله پشتى ،خورجين

packsaddle : پالان

packsaddle maker : پالان دوز

packthread : نخ قند و قاتمه

pact : معاهده , ذمه , عهد , عهدنامه

pacta sunt servanda : قانون ـ فقه : تعهد الزام اور است

pacts : عهود

pad : تشک چه , عرقگير , دستک , لحافک

pad character : کامپيوتر : کاراکتر ميانگير براى پر کردن فصاى خالى

pad nag : اسب راهوار

padded : ذبى دار،پشتى دار،پر،باد کرده ،درشک چه دار،انباشت ه ،بادکرده

padded ring : شيمى : حلقه پوشش دار

padding : پيزر

paddle : پارو زدن

paddle board : ورزش : تخته شنا

paddle boat : کرجى بخارى که با چرح پره دار رانده ميشود

paddle box : جاى چرخ پره دار

paddle wheel : چرخ پره دار متحرک کشتى بخار

paddle(wheel) : چرخ پره دار

paddler : پارو زن

paddling door : علوم مهندسى : درب کار

paddock judge : ورزش : داور سرپرست اماده شدن اسبهاى مسابقه

paddopck : چراگاه الخى ،چمن زار،گردش گاه اسپان نزديک اسپريس

paddy : مزرعه شاليکاري

paddywagon : )= patrolwagon(اتومبيل پليس

paddywhack : خشم ،از جا در رفتگى

Padideh : پديده

padre : پدر روحاني , قاضي عسکر

padrone : (لاتين )اقا،صاحب ،مدير،ارباب

paduasoy : پارچه ابريشمى راه راه و بادوام که درسده هيجدهم براى جامه بکار مى بردند

paean : رجز،پيروزى نامه نوشتن

paederastŠetc : بچه باز،لواط گر

paedogenesis : (ج.ش ).توليد مثل بوسيله نوزاد حشرات يا شفيره

paedophilia : روانشناسى : ميل جنسى به کودکان

paeon : وتدى که يک هجاى دراز و سه هجاهاى کوتاه دارد

paeony : گل صد تومانى ،شقايق فرنگى ،شقايق پرپر

pagan : غير مسيحي , مشرک

pagandom : شرک ،کافرى ،بت پرستى ،بى تمدنى ،جاهليت

paganish : کافر،مشرک ،بيت پرست ،ناشى ار شرک ،کفراميز،جاهلانه

paganism : الحاد

paganize : مشرک کردن

page : صفحه

page boundary : کامپيوتر : مرز صفحه

page density : کامپيوتر : چگالى صفحه

page description language : کامپيوتر : زبان تشريح صفحه

page in : کامپيوتر : فرايند رفت و برگشت نامه يا داده از ديسک به حافظه اصلى کامپيوتر

page layout program : کامپيوتر : برنامه صفحه ارايى

page maker : کامپيوتر : برنامه قوى کاربردى و نشر روميزى

page mode ram : کامپيوتر : حالت صفحه حافظه دستيابى مستقيم

page of bonour : لقب هايى است که به برخى گماشتگان خانواده سلطنتى ميدهند

page of presence : لقب هايى که به برخى گماشتگان خانواده سلطنتى ميدهند

page orientation : کامپيوتر : موقعيت صفحه

page out : کامپيوتر : فرايند رفت و برگشت نامه ها يا داده از حافظه اصلى کامپيوتر به ديسک

page reader : کامپيوتر : صفحه خوان

page skip : کامپيوتر : پرش صفحه

page through : ورق زدن

pageant : مراسم مجلل

pageantry : نمايش با شکوه ،نمايش پر جلوه

paged memory management : کامپيوتر : مديريت حافظه صفحه بندى شده

pagemaker : کامپيوتر : پيج ميکر

paginal : صفحه دار،صفحه يى

paginary : صفحه اى ،صفحه بصفحه

paginate : صفحه بندي کردن

paging rate : کامپيوتر : سرعت صفحه بندى

Paglahat : پاگلاهات

pagoda : بتکده , بتخانه , پاگودا

pah : بيف ،پيو،مرده شور

paid in cash share : بازرگانى : سهام نقدا "پرداخت شده

paid leave : مرخصي با حقوق

paid up capital : بازرگانى : سرمايه پرداخت شده

paideutics : روش کار اموزى فن تعليم ،علم تعليم

paidle : پارو،پره چرخ ،اندام شنا،پرک( ماهى ) بال ،يکجور بيل دسته دراز

pailett : )pailette(زينت الات بدلى مانند منجوق وغيره ،پولک

pailette : )pailett(زينت الات بدلى مانند منجوق وغيره ،پولک

pailful : (مظروف ) ستل

paillasse : دوشک کاهى ،تشک کاهى

paillette : پولک ،فوفه اى که در ميناکارى بکار ميبرند

pain : درد , داء , دردمندي , رنگ کردن , رنج , وجع , الم , محنت , درد کردن , درد دادن , تالم

pain killer : مسکن , دردکش

pain receptors : ورزش : گيرنده هاى درد

pain spot : روانشناسى : نقطه درد

pained : منقش

painful : محنت زا , دردمند , جگر سوز , تالم آور , دردناک , سوزناک , دردآور , رنجور , دردي , ناراحت کننده , اليم , پردرد

painful urination : اطام

painfull : دردمند

painfully : با درد،با اندوه ،سخت

painfulness : دردناکى ،رنج ،زحمت ،سختى

painkiller : مسکن

painless : بيدرد

painlessness : بيدردي

pains : آلام , سکرات

pains and penalties : کيفر،مجازات

painstacking : رنجبر،زحمتکش ،زحمت ،سعى و کوشش

painstaking : رنجبر , زحمت کش

paint : رنگ , رنگ زدن , رنگ و روغن زدن , رنگ کردن , رنگ آميزي کردن , نگاشتن , رنگ شدن , منقش کردن , نگارگري کردن , نقاشي کردن

paint brush : کامپيوتر : قلم موى نقاشى

paint coat : علوم مهندسى : روکش رنگ

paint gun : معمارى : رنگ پاش

paint pot : معمارى : گلفشان

paint progarm : کامپيوتر : برنامه نگارگرى

paint remover : معمارى : رنگ زدا

paint roller : معمارى : غلطک رنگ کارى

paint work : علوم مهندسى : رنگ کارى ساختمان

paint spraying equipment : علوم مهندسى : تجهيزات رنگ پاشى

painted : نگارين , نگاشته , مصور

painted lady : پروانه قرمز که خالهاى سياه و سفيد دارد،پروانه رنگارنگ

painter : نگارگر , نقشبند , رنگزن , نقاش , مصور , صورت ساز , نگارنده , رنگ زن , پيکرنگار , بت نگار

painting : تابلو , رنگ زني , نگارش , نقاشي , نگار , تابلو نقاشي , نگاشت

painting and the like : نقاشى و مانند ان

painting brush : قلم مو

paintress : زن پيکر نگاريا رنگ کار،زنى که کارش رنگ کردن سفالينه و مانند انها است

painty : زياد رنگ زده

pair : زوج , جفت , لنگه

pair exchange sorting algorithm : کامپيوتر : نوعى الگوريتم مرتب کردن مستلزم مقايسه داده هاى زوج بندى شده

pair interactions : شيمى : بر هم کنشهاى زوجى

pair oar : کرجى دو پارويى

pair of compasses : معمارى : پرگار

pair of gears : علوم مهندسى : زوج چرخ دنده

pair production : علوم هوايى : تغيير شکل انرژى سينتيک فوتون يا هر ذره پر انرژى به جرم

pair royal : سه برگ يکجور،سه سر،سه طاس يکجور

pair(s) skating : ورزش : تيم دونفره اسکيت زن و مرد

paired : جفتی

paired associates : روانشناسى : جفتهاى متداعى

paired bar graph : کامپيوتر : نمودار ميله اى مزدوج

paired comparisons method : روانشناسى : روش مقايسه جفتى

paired electrons : شيمى : الکترونهاى زوج شده

pairedness : زوجيت

pairing energy : شيمى : انرژى زوج شده

pairing time : فصل جفت گيرى

pairs of compasses : پرگار

pairwise : دوبدو , جفت جفت

paisley : ساخته شده از پشم نرم ،کشميرى

paiter : نقشبند

pajama : پيژامه , لباس خواب

pajamas : شلوار گشاد،جامه گشاد که در خانه يا هنگام خوابيدن مى پوشند

Pakistan : پاکستان

Pakistani : پاکستاني

pakkorro : ورزش : بطرف بيرون

pal : رفيق شدن

pal moic : ورزش : ساعد

pal up : با کسى ياريا همدم شدن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مالی مبلمان
دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت
دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت و سازمان
مالی حقوق و دستمزد
دانلود پاورپوینت مدیریت و کارآفرینی (فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)
"پاورپوینت نظریه های سازمان و مدیریت، سیر رهیافتهای علمی به مدیریت (فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)"
پروژه مالی دستمال کاغذی
دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)
"دانلود پاورپوینت (اسلاید) محیط، سازمان و نظریات آن"
دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباطات سازمانی
پروژه مالی شرکت ایران رادیاتور
دانلود پاورپوینت استراتژیهای سطح کسب و کار
دانلود پاورپوینت استراتژی های سطح کل سازمان
پروژه مالی تجهیزات نفت (سهامی خاص)
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سوات (SWOT)
دانلود پاورپوینت مرحله تصمیم‌گیری در مدیریت استراتژیک
دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت)
دانلود پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک
پروژه مالی یک شرکت