لغات مشابه
paled : معمارى : پرچيندار

paleethnology : مبحث شناسايى انسانهاى قديم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: