لغات مشابه
paleontography : شرح سنگواره ها

paleontological : وابسته به ديرين شناسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: