لغات مشابه
palliation : تسکين ،کاهش دادن

palliative : ارام ده ،دارويى که موقتاناخوشى اى راسبک سازد،مسکن موقتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: