لغات مشابه
palmipede : داراى پنجه هاى پرده دارپرده پا،پرنده اى که پنجه هايش پرده دارد

palmistry : کف شناسي , کف بيني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: