لغات مشابه
pan american : وابسته بعموم امريکايى ياهر دوى امريکاها

pan americanism : طرفدارى از اتحاد کشورهاى امريکايى

pan cosmism : اعتقاد باينکه هر چه هست همين ماديات است

pan hellenism : يگانيگى همه يونانيان

pan islam : (يگتنگى ) قاطبه اسلام

pan of scale : کپه

pan pipe : يکجور نى ،ساز دهنى

pan african games : ورزش : بازيهاى ملتهاى افريقايى

pan american games : ورزش : بازيهاى ملتهاى امريکايى

panacea : اکسير , اسقولوفندريون , علاج عام , نوشدارو

panache : پر کلاه ،پرخود،تل ،خودفروشى ،خودنمايى ،جلوه

panada : )panada(نان جوشانده در شير با زرده تخم مرغ و غيره ،نان شير مال

panade : )panade(نان جوشانده در شير با زرده تخم مرغ و غيره ،نان شير مال

Panama : پاناما

panama hat : کلاه پاناما،کلاهى است ازبرگهاى بوريايکجورنخل درامريکاى جنوبى ميبافند

panama wood : چوبک ،چوبه

panaman : اهل پاناما،پانامايى

panaris : عقربک ،کژدمه

panathenaea : جشن ATHENA دريونان باستان

panatrope : اسباب الکتريکى براى دراوردن صداى گرامافون از بلندگو

pancake : نان ساجي

pancho : علوم نظامى : بارانى پلاستيکى

panchromatic : همه رنگ ،(در عکاسى )حساس نسبت بهمه رنگها

panchromatic emulsion : شيمى : امولسيون تمام رنگ نمايى

pancratic : وابسته به کشتى و مشت بازى

pancratist : کشتى گير،مشت زن ،پهلوان

pancratium : مسابقه کشتى و مشت زنى

pancreases : لوزالمعده , پانکراس

pancreatic : وابسته به لوزالمعده

pancreatic juice : (تش ).عصير لوزالمعده

pancreatin : (ش -.حياتى )دياستاز شيره لوزالمعده

panda : (ج.ش ).مورچه خوار فلس دار هيماليا

pandanus : (گ.ش ).کادى ،کدر

pandean : نام رب النوع چراگاه هاو جنگلها که نيمى ادم ونيمى بزبود

pandect : حقوق مدنى روم قديم ،قوانين

pandects : خلاصه قانون مدنى رم که درسده ششم بفرمان در ¹5جلد امده است

pandemic : ناخوشي همه گير , جانگير

pandemonium : کاخ شيطان

pander : جا کشي کردن

panderage : جاکشى

panderer : )pander(جاکش ،واسطه کار بد،جاکشى کردن

panderism : قانون ـ فقه : قوادى

pandion : جنس دال دريايى

pandit : دانشمند هندى ،فقيه برهمايى

pandora : نجوم : پاندورا

pandore : يکجور سه تار

pandours or doors : امنيه وحشى درنده خو که در سال 1741 تشکيل شد و چندى پس از ان جز ارتش اطريش گرديد

pandurate : ( )panduriform(گياه شناسى )شبيه ويولون ،محدب الطرفين

panduriform : ( )pandurate(گياه شناسى )شبيه ويولون ،محدب الطرفين

pane : قاب شيشه

panegyric : مداحانه

panegyrical : مداحانه

panegyrist : مديحه سرا

panegyrize : ستايش کردن ،ستودن ،مدح گفتن ،مداحى کردن ،مديحه سرودن

panel : تخته کوبي کردن

panel board : الکترونيک : تابلوى برق

panel box : الکترونيک : جعبه تابلو

panel cutout : الکترونيک : فيوز تابلو

panel discussion : روانشناسى : بحث ميزگرد

panel house : خانه فساد

panel interview : روانشناسى : مصاحبه ميزگرد

panel screen : علوم هوايى : صفحه

panel wall : معمارى : اگين ديوار

paneling : قاب سازي , قاب چهارچوب

panelist : عضو هيئت مشاوره و مباحثه يا عضو هيئت راديو تلويزيون

panelling : تخته کوبي

panfish : ورزش : نوعى ماهى خاردار

panful : مظروف يک تاوه يا ديگچه

pang : سوزش ناگهاني

pangolin : مورچه خوارفلس دار

panhandle : زمين باريکه , تکدي کردن

panic : دست و پاي خود را گم کردآن , دست پاچه شدن , دستپاچه کردن , دست پاچگي

Panic : سراسیمگی ، هول

Panic : سراسیمگی ، هول

panic grass : گاورس ،جاورس

panic struck : دست پاچه بى جهت ،سراسيمه ،وحشت زده

panic monger : کسيکه با دادن خبرهاى بى اساس مردم را دچار هراس ميسازد

panick : دستپاچگي

panicky : دست پاچه , دستپاچه

panicle : ارايش افشان ،ارايش خوشه اى ،سنبله متفرعه

paniculate : خوشه اى داراى گلهاى افشان

panicum : جنس ارزن

panier : )pannier(سبد صندوقى ،لول ،ژوين زير دامن

panification : نان سازى ،تبديل ،ارد بنان

Panj Sheer : پنجشير

panjabi : زبان پنجابي

pank : قانون ـ فقه : مقام

pannage : حق خوک چرانى ،حق گرانى چرانى ،بلوطوالش ومانندان که به گرازميخوراند

panne : پارچه ظريفى شبيه مخمل براق

pannikin : ليوان کوچک

panning : کامپيوتر : حرکت افقى داده گرافيکى در عرض يک صفحه نمايش

panno variation : ورزش : وارياسيون پانو در دفاع هندى شاه شطرنج

pannus : سبل

panophobia : روانشناسى : همه چيزهراسى

panoplied : مجهز و اراسته ،زره پوشيده از سر تا پا،سر تا پا زره پوش

panoply : سلاح کامل , کاملا مجهز

panopticon : نمايشگاه کالاى گوناگون ،اسبابى که دوربين و ريزبين هردودران جمع مى شود

panorama : چشم انداز

panoramic : چشم اندازدار

panoramic camera : دوربين عکاسى که عدسى گردنده داردو ازدورنماى مسلسل عکس برميدارد

panoramic perspective : معمارى : پرسپکتيو منظره اى

panoramic telescope : علوم نظامى : زاويه ياب توپ

panoramic view : زيست شناسى : منظره پهنه نما

panoramically : بشکل دورنماى مسلسل ،بطوروسيع و پيوسته

panpsychism : روانشناسى : روحى نگرى

pansexualism : روانشناسى : جنسى نگرى

pansophical : همه چيز دان

pansophism : همه چيز دانى ،دانش مطلق

pansy : (گ.ش ).بنفشه فرنگى ،بنفشه سه رنگ ،رنگ قرمز مايل به ابى

pant : تند نفس کشيدن

pantalets : زيرشلوارى يا نيم شلوارى بلند که بيشتر زنها مى پوشيدند

pantalettes : زير شلوارى و نيم شلوارى که زنهامى پوشيدند

pantaloon : پير مرد عينکى شلوار اويخته ،دلقک ،نوعى شلوار وجوراب سر هم و چسبان

Pantea : پانتهآ

pantechnicon : انبار،نام بازارى در لندن که همه جورکالاهاى صنعتى دران نمايش ميدهند

pantechnicon van : يکجوربارکش براى بردن اثاثيه

pantheism : وحدت وجود

pantheist : معتقدبوحدت وجود،کسى که همه چيزرا خداميداند،مشرک

pantheistic(al) : مبنى بر وحدت وجود

pantheon : معبد تمام خدايان و اديان مختلف ،زيارتگاه

panther : (ج.ش ).پلنگ ،يوزپلنگ

pantie : )panty(تنکه پوش ،تنکه

pantie girdle : کرست بند جوراب دار زنانه

panties : تنکه

panting : له له

pantingly : نفس زنان ،ارزو کنان

pantler : متصدى ابدارخانه و خوراک خانه

pantof(f)le : کفش سر پايى ،کفش دم پايى

pantofle : کفش راحتي

pantograph die sinking machine : علوم مهندسى : ماشين فرز حديده پانتوگراف

pantograph miller : علوم مهندسى : ماشين فرز پانتوگراف

pantomimic : وابسته به نمايش گنگ

pantomimist : بازيگر نمايش صامت

panton : کفش سرپايى ،کفش دم پايى

pantone matching system : کامپيوتر : سيستم تطابق پانتون

pantoscope : دوربين عکاسى که عدسى گردنده داردوازدورنماى مسلسل عکس برميدارد

pantoscopic : بزرگ نما

pantothenate : (ش ).نمک الى يا نمک معدنى اسيد پانتوتنيک

pantropic : ( )pantropical(گ.ش ).واقع در مناطق حاره ،منتشر در نواحى گرمسيرى

pantropical : ( )pantropic(گ.ش ).واقع در مناطق حاره ،منتشر در نواحى گرمسيرى

pantry : شربت خانه , گنجه , دولاب , آبدارخانه

pantry service : آب داري

pants : شلوار

panty : )pantie(تنکه يوش ،تنکه

pantywaist : شلوار کوتاه

panzer : لشگر زرهى المانى ،تانک

pap : نوک پستان

papa : کشيش ناحيه

papacy : سمت پاپي , قلمرو پاپ

papain : شيمى : پاپايين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش
پاورینت بررسی ویژگیهای مدیریت کارآفرینی
پاورپوینت بررسی نقش كلسترول در بیماری های عروق قلب
پاورپوینت بررسی کنفرانس درس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری (مرکبات)
"پاورپوینت بررسی روشهای بکار گیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند یاد دهی، یادگیری"
"پاورپوینت بررسی تجزیه، تحلیل و طراحی سیستمها (آشنایی با فرایند تولید نرم افزار)"
جزوه روش تحقیق و سمینار
پاورپوینت تفكر ناب
جزوه برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها Inventory Control (I)
پاورپوینت تقاضا و سیستم های كنترل موجودی
پاورپوینت بررسی جامع سنگ
پاورپوینت روش تحقیق
پاورپوینت بررسی سنگ شناسی رسوبی
پاورپوینت بررسی راه اندازی طرح تجاری به صورت تخصصی و جامع
پاورپوینت بررسی فرم ها و نمونه ها
جزوه پاورپوینت پی دی اف شده جایابی تسهیلات Facilities Location
پاورپوینت بررسی کنترل موجودی و اهمیت آن
پاورپوینت بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی
پاورپوینت بررسی مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات