لغات مشابه
pantry : شربت خانه , گنجه , دولاب , آبدارخانه

pantry service : آب داري

pants : شلوار

panty : )pantie(تنکه يوش ،تنکه

pantywaist : شلوار کوتاه

panzer : لشگر زرهى المانى ،تانک

pap : نوک پستان

papa : کشيش ناحيه

papacy : سمت پاپي , قلمرو پاپ

papain : شيمى : پاپايين

papal : پاپى

papal dignity : شان پاپ ،مقام پاپ

papalism : دستگاه پاپ ،فرصاغراق اميزنسبت به برترى پاپ

papalize : پاپى کردن ،پاپ ماب کردن ،رومى کردن ،پاپ ماب شدن

papaveracious : خشخاشى

papaverous : خشخاشى ،خشخاش وار،کوکنارى ،داراى خواص خشخاش

papaw : ( )pawpaw(گ.ش ).درخت پاپااو يا درخت نخل امريکاى جنوبى

papaya : (گ.ش ).عنبه هندى ،پاپايه ،ميوه عنبه هندى

papd : بابا،اقاجان ،پاپا

paper : کاغذ , کاغذي , برگ , ورق

paper advance : جلو رفتن کاغذ

paper birch : (گ.ش ).توس)Betula papyrifera(

paper capacitor : الکترونيک : خازن کاغذى

paper card : کارت کاغذى

paper chromatography : شيمى : کروماتوگرافى کاغذى

paper clip : گيرهکاغذ

paper curency : بازرگانى : پول کاغذى

paper currency : )paper money(اسکناس ،پول کاغذى

paper cutter : کاغذبر

paper electrophoresis : شيمى : الکتروفورز کاغذى

paper feed : خورش کاغذى

paper feer : کامپيوتر : تغذيه کاغذ

paper hanger : معمارى : کاغذ ديوارى چسبان

paper rack : جاپا کتي , جا کاغذي

paper stainer : کاغذ رنگ کن ،سازنده کاغذهاى ديوارى ،کتاب نويس

paper standard : قانون ـ فقه : پول رايج مملکت

paper work : کار نوشتني

paper hangings : کاغذ ديوارى

paper knife : کاغذ بر

paper mill : کارخانه کاغذسازى

paper pencil test : روانشناسى : ازمون نوشتارى

paper rack : جاکاغذى

paper weight : کاغذ نگهدار،وزنه

paperback : کتاب جلد کاغذى

paperboard : کاغذ مقوايى

paperhanger : کسيکه کاغذ ديوارى مى چسباند

paperhanging : کاغذ چسبانى( بر ديوار)

paperless office : کامپيوتر : اداره بى کاغذ

paperwork : کاغذ بازي

papery : کاغذى

papeteries : نوشته ،نوشت افزار

papetrie : جعبه نوشت افزار

paphian : وابسته PAPHOS شهر باستانى جزيره قبرس که اختصاص برب النوع عشق داشت

papier : يکجور مقواى سخت که چسب و گل رس و چيزهاى ديگربخميران ميزنند

papier mache : کاغذ مچاله

papilionaceous : (ج.ش )شبيه ،پروانه وار

papilionidae : تبره پروانه ،پروانگان

papilla : پاپيل , استطاله بافتي , پت , نوک پستان

papillae of the tongue : ثاليل زبان

papillary : مانند برامدگى داراى برامدگى

papillary lines : روانشناسى : خطهاى برجسته انگشتها

papilloma : (طب )ورم يا برامدگى هاى پوستى

papillose : داراى برامدگى ،مانندبرامدگى پوست

papillote : کاغذ موپيچ

papist : طرفدار پاپ

papistic(al) : مبنى برپاپ پرستى

papistically : ازروى پاپ پرستى

papistry : پاپ بازى

papoose : بچه هندى ،درامريکاى شمالى

papoosh : کفش سر پايى ،نعلين

pappose : کرک دار،خاردار

pappus : کاسه گل

pappy : رقيق ،ابکى

pappyrus : پاپيروس

paprica : ( )paprika(گ.ش ).ميوه رسيده فلفل قرمز

paprika : ( )paprica(گ.ش ).ميوه رسيده فلفل قرمز

papula : برامدگى خارش دار،دانه ،جوش ،کورک

papular : (طب )داراى زائده هاى نوک تيز،پتکى

papule : پتک ،(طب )جوش نوک تيز،سوزنک ،کورک

papyraceous : کاغذى ،نازک

papyrus : پاپيروس

par 2 : برابرى ،تعادل ،پايه متوسط،بهاى اسمى پول ياسهم ،ميزان متوسط

par in : ورزش : پايان دادن بازى گلف با کسب امتياز استاندارد در بخشهاى باقيمانده

par tial eclipse : کسوف يا خسوف جزئى

par value : بازرگانى : ارزش اسمى

par value of currencies : بازرگانى : نرخ برابرى اسعار

par(a)esthesia : روانشناسى : نابهنجارى بساوشى

para director : شيمى : هدايت کننده به موقعيت پارا

para position : شيمى : محل پارا

parabiotic twins : روانشناسى : دوقلوهاى بهم چسبيده

parable : داستاناخلاقي

parabolic current (or voltage) : الکترونيک : ولتاژ يا شدت شلجمى

parabolic lens : نجوم : عدسى سهمى وار

parabolic mirror : نجوم : اينه سهمى وار

parabolic reflector : الکترونيک : نورافکن اتومبيل

parabolic variation : عمران : تغييرات سهمى شکل

parabolic(al) : تمثيلى ،مثلى ،(وابسته بشکل ) شلجمى

parabolically : بطريق تمثيل

parabolize : به مثل دراوردن ،شلجمى کردن

paraboloid : قطع مخروطي

paraboloid of revolution : معمارى : سهموى دوار

paracel gilt : نيم مطلا

paracelling : کرباس قيراندود که مانند،نوار به طنابى بپيچند

parachemistry : شيمى : پيراشيمى

paracholia : ترشح غير عادى زرداب

parachroma : بيرنگى پوست

parachromatopsia : روانشناسى : رنگ کورى ناقص

parachronism : اشتباهى که عبارت است ازديرترقراردادن تاريخ يک رويداد،اشتباه تاريخى

parachute : پاراشوت بکار بردن , پاراشوت , چتر نجات

parachuting : چتربازي

parachutism : چتربازى

parachutist : چترباز , چتر باز

Paraclete : فارقليط

parade : جولان , رژه , سان , اجتماع مردم , ميدان رژه

parade 1 : علوم دريايى : مشق صف جمع کردن

parade 2 : علوم دريايى : ميدان مشق

parade lap : ورزش : رژه اهسته دور پيست براى گرم کردن

paradiamatic : علوم مهندسى : نمونه اى

paradigmatic : نمونه اى

paradisaic(al) : بهشتى

paradise : رضوان , فردوس , پرديس , جنان , عدن

paradises : جنات

paradize : بهشت

paradox : بيان مغاير , اضداد

paradox of thrift : بازرگانى : تناقض پس انداز

paradox of value : بازرگانى : تناقض ارزش

paradoxical : مهمل نما

paradoxical cold : روانشناسى : سرماى تناقضى

paradoxical intention : روانشناسى : قصد تناقضى

paradoxical sleep : روانشناسى : خواب تناقضى

paradoxical warmth : روانشناسى : گرماى تناقضى

paradoxicality : چگونگى سخنى که درظاهرمهمل ودرمعنى درست باشد،مخالفت با عقايد عمومى

paradoxically : چنانکه مهمل نمايدولى درست باشد،لغزوار،بدان سان که باعقيده..... است

paradoxist : کسيکه سخنهاى متناقض ميگويد،لغزساز

paradoxure : زماد هندى

paradoxy : لغز مانندى ،مخالفت با عقايد عمومى

paraffin : پارافين

paraffin wax : پارافين جامد

paraffined paper : الکترونيک : کاغذ پارافينى

paragoge : حرف افزوده ،حرف يا هجاى الحاقى

paragogic : افزوده الحاقى ،اضافى

paragon : نمونه کامل

paragrahia : ناخوشى غلط نويسى

paragram : جناسى که عبارت است از تغييرحرف يا حروفى ازيک واژه تصحيف

paragrammatism : روانشناسى : نابهنجارى نحوى

paragraph : پرگرد , پاراگراف , قسمت

paragraph assembly : کامپيوتر : جمع اورى پاراگراف

paragraph three : ورزش : هرکدام از حرکات روى يک پا توام با چرخش

paragrapher : عبارت نويس

paragraphia : روانشناسى : نابجانويسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دیوان اشعار پروین اعتصامی بخش دوم (مثنویات)
دیوان اشعار پروین اعتصامی بخش سوم (مثنویات)
دیوان اشعار پروین اعتصامی بخش چهارم (مثنویات)
دیوان اشعار پروین اعتصامی بخش پنجم (مثنویات)
دیوان اشعار پروین اعتصامی بخش ششم (مثنویات)
پاورپوینت سوره ی نصر
دیوان کامل اشعار خواجه حافظ شیرازی
دیوان کامل خواجه حافظ شیرازی
شعر مسافر از سهراب سپهری
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
دانلود پروژه فلر (FLARE)
دانلود حل المسائل VLSI
دانلود چگونه یک سمینار خوب ارائه دهیم + اسلایدهای آماده پاورپوینت برای ارائه سمینار
دانلود طرح توجیهی تولید شمع با شعله های رنگی
دانلود مقاله طرح كالبدی روستای رزاب شهرستان سروآباد
دانلود تحقیق برای درس آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
دانلود طرح توجیهی تولید محصولات بهداشتی و آرایشی
تحقیق کاربرد معادلات در مهندسی
پروژه اماری اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه