لغات مشابه
parasitic(al) : انگل ،بندشو،سورچران ،مفت خور،طفيلى

parasitically : انگل وار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: