لغات مشابه
parathyroid glands : روانشناسى : غده هاى پاراتيروئيد

paratonic : از جنبش بازدارنده ،مانع رشد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: