لغات مشابه
paratoops : دسته چتربازان

paratyphoid : (طب )بيمارى شبه حصبه ،مربوط به شبه حصبه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: