لغات مشابه
parcener : شريک مشاع

parch : نيم سوز کردن , تفتيدن , سوخته کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: