لغات مشابه
parchedness : سوختگى ،خشکى

parching : سوزان ،سوزاننده ،خشکاننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: