لغات مشابه
parchment : کاغذ پوست ،نسخه خطى روى پوست اهو

parchment paper : کاغذ پوستى

parchmenty : پوستى ،پوست مانند

parclose or per : نرده يا تجير

parctical entropy : شيمى : انتروپى مجازى

pard : يوز پلنگ

pardner : )= pard(يار،شريک

pardoable : بخشيدنى ،بخشودنى ،امرزيدنى ،امرزش پذير،قابل بخشش ،قابل عفو

pardon : فرمان عفو , آمرزيدن , عفو کردن , حليت , بخشش , آمرزش , بحل

pardonableness : امرزش پذيرى

pardonably : چنانکه بتوان بخشيد،بطورامرزش پذير

pardoner : کشيش امرزنده گناه ،بخشنده

pare : سرشاخه چيدن

paregoric : تنتور مسکن

paregoric(elixir) : تعفين کافورى مرکب ،تعفين کافورى افيون که تخم باديان و جوهرحسن بان ميزند

parenchyma : مغز غده , بافت اصلي

Parent : والدين

parent child relationship : کامپيوتر : رابطه پدر و پسر

parent directory : کامپيوتر : دايرکتورى بالاتر

parentage : نسب

parental : والديني

parentalia : جشن ساليانه بافتخار نياکان و مردگان

parentheses free nataton : کامپيوتر : نشان گذار بدون پرانتز

parenthesis : پرانتز

parenthesize : پرانتز گذاردن

parenthetic : بطور معترضه

parenthetic(al) : معترض ،معترضه دار،وابسته به عبارت يا جمله معترضه ،درج شده

parenthetical : معترظ بودن

parenthetical sentence : جمله معترضه

parenthood : وظايف والدين , مقام والدين

parents : اولياء اطفال , اولياء , والدين

parergon : کارفرعى ،کاراضافى ،ارايش

pareseeism : ائين زرتشتى

paretic : دچار فلج ناقص يا عضلانى

pareve : )parve(بدون گوشت وشير

parexcellence : بتمام معنى

parfait : دسريخ زده مرکب از سرشير وتخم مرغ پخته وشربت ومواد ديگرى

parform : انجام دادن

parget : گچ کاري

Parham : پرهام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: