لغات مشابه
parclose or per : نرده يا تجير

parctical entropy : شيمى : انتروپى مجازى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: