لغات مشابه
pardonableness : امرزش پذيرى

pardonably : چنانکه بتوان بخشيد،بطورامرزش پذير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: