لغات مشابه
pardonably : چنانکه بتوان بخشيد،بطورامرزش پذير

pardoner : کشيش امرزنده گناه ،بخشنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: