لغات مشابه
parentheses free nataton : کامپيوتر : نشان گذار بدون پرانتز

parenthesis : پرانتز

parenthesize : پرانتز گذاردن

parenthetic : بطور معترضه

parenthetic(al) : معترض ،معترضه دار،وابسته به عبارت يا جمله معترضه ،درج شده

parenthetical : معترظ بودن

parenthetical sentence : جمله معترضه

parenthood : وظايف والدين , مقام والدين

parents : اولياء اطفال , اولياء , والدين

parergon : کارفرعى ،کاراضافى ،ارايش

pareseeism : ائين زرتشتى

paretic : دچار فلج ناقص يا عضلانى

pareve : )parve(بدون گوشت وشير

parexcellence : بتمام معنى

parfait : دسريخ زده مرکب از سرشير وتخم مرغ پخته وشربت ومواد ديگرى

parform : انجام دادن

parget : گچ کاري

Parham : پرهام

parheliacal : وابسته بعکس خورشيدياشمس کاذب ،مانند عکس خورشيد

parhelic : وابسته به عکس خورشيدياشمس کاذب ،مانندعکس خورشيد

parhelic circle : هاله روشن بالاى افق

parhelion : عکس خورشيد

Pari : پري

pari mutuel : شرط بندى در اسب دوانى

pariah : منفور،از طبقه پست در هندوستان

parial derivative : بازرگانى : مشتق جزئى

parian : وابسته به جزيره اى دردرياى اژه که مرمرى ان بنام است

parian ware : چينى يا روسى ،چينى مرمرى

Parichehr : پريچهر

paricle size analysis : عمران : دانه بندى کردن

Parid : پاريد

Paridokht : پريدخت

paries : استخوانهاى جدارى( دراهيانه وغيره)،قسمت مثلثى شکل بند بدن کشتى چسب

parietal : جداري

parietal bone : آهيناه

parietal lobe : روانشناسى : قطعه اهيانه اى

parietal region : تحف

parietary : عاقرقرحا،اذن الفار

Parinaz : پريناز

paring knife : سم تراش ،ناخن گير

paripassu : (لاتين )برابر،مساوى ،همدرجه ،هم مقام

Pariru : پريرو

Paris : پاريس

paris blue : يکجور نيل فرنگى ،جوهرابى روشن

paris doll : مجسمه براى ازمايش جامه زنانه

paris gambit : ورزش : گامبى پاريس شطرنج

paris opening : ورزش : گشايش پاريس شطرنج

Parisa : پريسا

parish : اهل محله

parish clerk : کشيش يا عامى که متصدى برخى کارهاى کليساى بخش مى گرد د

parish council : قانون ـ فقه : شوراى محلى

parish register : قانون ـ فقه : دفتر ثبت وقايع سه گانه

parishioner : اهل بخش

Parisian : پاريسي

parity check : بررسي توازن

parity checker : توازن سنج

parity of reasoning : قياس يا شباهت استدلال

Parivash : پريوش

park : درماندگاه اتومبيل , پارک , شکارگاه محصور , گردشگاه , پرديز

Parker : پارکر

parkerizing : علوم هوايى : عملياتى که در ان فلز در محلولى از اسيد فسفريک و دى اکسيد منگنز داغ شده و سپس در روغن غوطه ور ميگردد تا از خوردگى فلز جلوگيرى گردد

parking : پارکينگ , ماندگاه

parking area : توقف گاه , توقفگاه

parking lot : توقف گاه

parking plan : علوم نظامى : طرح پارک کردن هواپيماها

Parkinson : پارکينسون

parkometer : علوم مهندسى : پارکومتر

parkway : باغراه

parlance : مکالمه ،مناظره ،گفتگو،طرز سخن گفتن

parlatory : اطاق پذيذايى در خانقاه راهب ها

parle : صحبت ،مکالمه ،گفتگو کردن

parley : گفتگوى دو نفرى ،مذاکره درباره صلح موقت ،مکالمه کردن ،مذاکره کردن

parliament : دارالشوري , مجلس , پارلمان , مجلس شورا , کنگره

parliamentary : پارلماني , مجلسي

parliamentary discussions : گفتگوها يا مذاکرات مجلس

parliamentary government : قانون ـ فقه : حکومت پارلمانى

parliamentary language : زبان مجلسى ،اصطلاخات پارلمانى ،زبان مودبانه

parliamentary session : قانون ـ فقه : دوره اجلاسيه مجلس

parliamentary socialism : قانون ـ فقه : سوسياليزم پارلمانى

parliamentary train : قطار راه اهنى که ميلى يک PENNY بيشتر از مسافر نميگيرد

parliaments : مجلسين

parlor : )parlour(اطاق نشيمن ،اطاق پذيرايى

parlor car : سالن استراحت قطار

parlormaid : کلفت ياپيشخدمت سالن پذيرايى

parlour boarder : شاگرد شبانه روزى که نزد خانواده رئيس شبانه روزى زندگى ميکند

parlour car : در راه اهن واگن باشکوه ،واگن سالونى

parlour maid : کلفت سر ميز

parlous : خطرناک ،زيرک ،موذى ،خيلى مهيب ،بسيار

parmelia : جنس گلسنگ

parnassian : نام کوهى در يونان مرکزى که اختصاص داشت به الهه شعر

parnassian school of poets : شعراى سده نوزدهم فرانيه که بيشتراهميت بوزن شعرميداندتابمعانى لطيف ان

Parniyan : پرنيان

parochial : ناحيه اي

parochiality : اداره کردن اموريک بخش يابلوک

parodist : کسيکه نوشته ادبى را تقليدکرده بصورت هزل درمياورد،مقلد

parody : استقبال شعري

parol evidence : قانون ـ فقه : شهادت شفاهى

parol promise : قانون ـ فقه : قرارداد شفاهى

Parole : آزادی مشروط ، قول شرف

Parole : آزادی مشروط ، قول شرف

parole : قول مردانه , عفو مشروط

paroli : دوبرابر داو بوسيله افزودن پول برده بدان

paronomasia : (بديع )جناس ،تجنيس ،جناس لفظى

paronym : واژه هم ريشه ،مشتق

paronymous : هم ريشه ،داراى وجه اشتقاق مشترک ،مشتق

paronymy : اشتقاق

paropsis : خراب شدن بينايى

paroquet : يکجور طوطى کوچک دم دراز

parosmia : روانشناسى : نابهنجارى بويايى

parosteitis : اماس بافت هاى پيرامون استخوان

parostosis : پيدايش استحوان در جاى عوضى

parotic : نزديک به گوش

parotid : (تش ).وابسته بغده بزاق زير گوش ،غده بناگوشى

parotid duct : لوله اى که از غده بنا گوشى بدهان ميرود

parotid gland : روانشناسى : غده بناگوشى

parotiditis : اماس غده بناگوشى

parotis : غده بناگوشى

parotitic : دچار اماس در غده بنا گوشى ،وابسته به اماس غده بنا گوشى

parotitis : (طب )اريون ،التهاب غدد بناگوشى ،گوشک

parous : بچه زاييده

paroxysm : (طب )گهگيرى ،حمله ناگهانى مرض ،تشنج

paroxysmal : نوبتى ،تشنجى ،طغيانى ،سخت شديد

parpen : سنگ تراشى مه از توى ديوارى گذر کرده و از دوسوى ان نمايان باشد

parquet : باچوب فرش کردن , محل ارکسترنمايش

parquet floor : معمارى : فرش چوبى

parquetry : منبت کاري

parrakeet : ( )parakeet(ج.ش ).طوطى کوچک دراز دم وسبز رنگ

parrallels of latitude : نجوم : مدارات عرض جغرافيايى

parramatta : )paramatta(پارچه سبک وزن پشم و ابريشم لباسى زنانه

parrel : حلقه ريسمان ،طناب حلقه اى

parricidal : وابسته به گناه پدر کشى يا مادر کشى ،خائن نسبت به پدر و مادر يا ميهن يا پادشاه

parricide : پدر کش

parrot : طوطي

parrot learned : طوطى وار ياد گرفته

parrot like : طوطى وار،طوطى وش

parroter : کسيکه چيزى را طوطى وار ياد ميگيرد،مقلد

parrotry : بازگويى سخن ديگران مانندطوطى يا ازراه چاپلوسى ،طوطى خويى

parry : دورسازي

parry of debate : دفاع درمناظره

pars rationabilis : قانون ـ فقه : قسمت منطقى و عقلايى

Parsa : پارسا

parse tree : درخت تجزيه

parsec : نجوم : پارسک

parsec (nav)(ps) : علوم دريايى : پارسک

parsee : )parsi(پارسى ،زرتشتى ،زبان پارسى دوره ساسانيان

parseeism : ايين زرتشتى

parsi : )parsee(پارسى ،زرتشتى ،زبان پارسى دوره ساسانيان

Parsila : پرسيلا

parsimonious : نظر تنگ

parsimoniously : خسيسانه ،بخست ،بزفتى ،باتنگ چشمى ،ممسکانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

كنترل توان در CDMA
گزارش كارآموزی در شركت فنی مهندسی كانرود سازه (طراح قالبهای مختلف)
گزارش كارآموزی در شركت فرآورده های گوشتی آمل(كاله)
مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت
مقسوم های راجع به ابزار دقیق
نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع
گزارش كارآموزی ماشین بافندگی پروژکتایل در شركت فنی و حرفه ای
مقاله نیروگاه شهید بهشتی
هادیهای خطوط توزیع و انتقال
گزارش كارآموزی پیمانكاری برق در شركت فنی و مهندسی آرمان الكترونیك
گزارش كارآموزی در شركت قالبسازی فیكس
"گزارش كارآموزی بررسی نرم افزار،سخت افزار در شركت كامپیوتری"
"گزارش كارآموزی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار،ACCESS )در شركت كامپیوتری"
گزارش كارآموزی پیرامون منابع تغذیه شامل ساختار منبع تغذیه وعیب یابی آن در شركت كامپیوتری
گزارش كارآموزی در شركت مترآب
گزارش كارآموزی ریخته گری در شرکت میل لنگ سازان
گزارش كارآموزی تولید لوازم مخابراتی در شركت نقوسان
گزارش كارآموزی برق در شركت نوروز پیمان
گزارش كارآموزی شناخت موتورها در فنی و حرفه ای