لغات مشابه
parish clerk : کشيش يا عامى که متصدى برخى کارهاى کليساى بخش مى گرد د

parish council : قانون ـ فقه : شوراى محلى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: