لغات مشابه
parish clerk : کشيش يا عامى که متصدى برخى کارهاى کليساى بخش مى گرد د

parish council : قانون ـ فقه : شوراى محلى

parish register : قانون ـ فقه : دفتر ثبت وقايع سه گانه

parishioner : اهل بخش

Parisian : پاريسي

parity check : بررسي توازن

parity checker : توازن سنج

parity of reasoning : قياس يا شباهت استدلال

Parivash : پريوش

park : درماندگاه اتومبيل , پارک , شکارگاه محصور , گردشگاه , پرديز

Parker : پارکر

parkerizing : علوم هوايى : عملياتى که در ان فلز در محلولى از اسيد فسفريک و دى اکسيد منگنز داغ شده و سپس در روغن غوطه ور ميگردد تا از خوردگى فلز جلوگيرى گردد

parking : پارکينگ , ماندگاه

parking area : توقف گاه , توقفگاه

parking lot : توقف گاه

parking plan : علوم نظامى : طرح پارک کردن هواپيماها

Parkinson : پارکينسون

parkometer : علوم مهندسى : پارکومتر

parkway : باغراه

parlance : مکالمه ،مناظره ،گفتگو،طرز سخن گفتن

parlatory : اطاق پذيذايى در خانقاه راهب ها

parle : صحبت ،مکالمه ،گفتگو کردن

parley : گفتگوى دو نفرى ،مذاکره درباره صلح موقت ،مکالمه کردن ،مذاکره کردن

parliament : دارالشوري , مجلس , پارلمان , مجلس شورا , کنگره

parliamentary : پارلماني , مجلسي

parliamentary discussions : گفتگوها يا مذاکرات مجلس

parliamentary government : قانون ـ فقه : حکومت پارلمانى

parliamentary language : زبان مجلسى ،اصطلاخات پارلمانى ،زبان مودبانه

parliamentary session : قانون ـ فقه : دوره اجلاسيه مجلس

parliamentary socialism : قانون ـ فقه : سوسياليزم پارلمانى

parliamentary train : قطار راه اهنى که ميلى يک PENNY بيشتر از مسافر نميگيرد

parliaments : مجلسين

parlor : )parlour(اطاق نشيمن ،اطاق پذيرايى

parlor car : سالن استراحت قطار

parlormaid : کلفت ياپيشخدمت سالن پذيرايى

parlour boarder : شاگرد شبانه روزى که نزد خانواده رئيس شبانه روزى زندگى ميکند

parlour car : در راه اهن واگن باشکوه ،واگن سالونى

parlour maid : کلفت سر ميز

parlous : خطرناک ،زيرک ،موذى ،خيلى مهيب ،بسيار

parmelia : جنس گلسنگ

parnassian : نام کوهى در يونان مرکزى که اختصاص داشت به الهه شعر

parnassian school of poets : شعراى سده نوزدهم فرانيه که بيشتراهميت بوزن شعرميداندتابمعانى لطيف ان

Parniyan : پرنيان

parochial : ناحيه اي

parochiality : اداره کردن اموريک بخش يابلوک

parodist : کسيکه نوشته ادبى را تقليدکرده بصورت هزل درمياورد،مقلد

parody : استقبال شعري

parol evidence : قانون ـ فقه : شهادت شفاهى

parol promise : قانون ـ فقه : قرارداد شفاهى

Parole : آزادی مشروط ، قول شرف

Parole : آزادی مشروط ، قول شرف

parole : قول مردانه , عفو مشروط

paroli : دوبرابر داو بوسيله افزودن پول برده بدان

paronomasia : (بديع )جناس ،تجنيس ،جناس لفظى

paronym : واژه هم ريشه ،مشتق

paronymous : هم ريشه ،داراى وجه اشتقاق مشترک ،مشتق

paronymy : اشتقاق

paropsis : خراب شدن بينايى

paroquet : يکجور طوطى کوچک دم دراز

parosmia : روانشناسى : نابهنجارى بويايى

parosteitis : اماس بافت هاى پيرامون استخوان

parostosis : پيدايش استحوان در جاى عوضى

parotic : نزديک به گوش

parotid : (تش ).وابسته بغده بزاق زير گوش ،غده بناگوشى

parotid duct : لوله اى که از غده بنا گوشى بدهان ميرود

parotid gland : روانشناسى : غده بناگوشى

parotiditis : اماس غده بناگوشى

parotis : غده بناگوشى

parotitic : دچار اماس در غده بنا گوشى ،وابسته به اماس غده بنا گوشى

parotitis : (طب )اريون ،التهاب غدد بناگوشى ،گوشک

parous : بچه زاييده

paroxysm : (طب )گهگيرى ،حمله ناگهانى مرض ،تشنج

paroxysmal : نوبتى ،تشنجى ،طغيانى ،سخت شديد

parpen : سنگ تراشى مه از توى ديوارى گذر کرده و از دوسوى ان نمايان باشد

parquet : باچوب فرش کردن , محل ارکسترنمايش

parquet floor : معمارى : فرش چوبى

parquetry : منبت کاري

parrakeet : ( )parakeet(ج.ش ).طوطى کوچک دراز دم وسبز رنگ

parrallels of latitude : نجوم : مدارات عرض جغرافيايى

parramatta : )paramatta(پارچه سبک وزن پشم و ابريشم لباسى زنانه

parrel : حلقه ريسمان ،طناب حلقه اى

parricidal : وابسته به گناه پدر کشى يا مادر کشى ،خائن نسبت به پدر و مادر يا ميهن يا پادشاه

parricide : پدر کش

parrot : طوطي

parrot learned : طوطى وار ياد گرفته

parrot like : طوطى وار،طوطى وش

parroter : کسيکه چيزى را طوطى وار ياد ميگيرد،مقلد

parrotry : بازگويى سخن ديگران مانندطوطى يا ازراه چاپلوسى ،طوطى خويى

parry : دورسازي

parry of debate : دفاع درمناظره

pars rationabilis : قانون ـ فقه : قسمت منطقى و عقلايى

Parsa : پارسا

parse tree : درخت تجزيه

parsec : نجوم : پارسک

parsec (nav)(ps) : علوم دريايى : پارسک

parsee : )parsi(پارسى ،زرتشتى ،زبان پارسى دوره ساسانيان

parseeism : ايين زرتشتى

parsi : )parsee(پارسى ،زرتشتى ،زبان پارسى دوره ساسانيان

Parsila : پرسيلا

parsimonious : نظر تنگ

parsimoniously : خسيسانه ،بخست ،بزفتى ،باتنگ چشمى ،ممسکانه

parsimoniousness : خسيسى ،زفتى

parsimony : کم خرجي , نظر تنگي , امساک

parsley : جعفري

parsmip nose : دمبليچه ،دنبال چه ،دمگاه

parsnip : (گ.ش ).هويج وحشى ،زردک وحشى

parson : کشيش بخش

parsonage : قلمرو کشيش بخش ،مفر کشيش بخش

parsonally : شخصا"،ازطرف خود

parsonified : مجسم

part : جزو , بخش , جزء , حصه , قطعه , قسمت , لخت

part and parcel : قانون ـ فقه : جزء لاينفک

part company with a person : رفاقت را با کسى بهم زدن

part correlation : روانشناسى : همبستگى پاره اى

part learning : روانشناسى : يادگيرى بخش بخش

part number : شماره قطعه

part of speech : (د ).ادات سخن( مانند اسم ،صفت ،ضمير وغيره)،بخش گفتار

part plan : معمارى : نقشه جزيى

part song : (مو ).اهنگ ملودى چهار بخشى بدون ساز

part the hair : فرق بازکردن

part time : برخه کارى ،نيمه وقت ،پاره وقت

part time work : بازرگانى : کار نيمه وقت

part with each other : ازهم جدا شدن

part manufacturing : قطعه سازي

part of ship : علوم دريايى : گروه بندى کار

part off : علوم مهندسى : جدا کردن

Parta : پارتا

partake : بهره داشتن , قسمت بردن

partaker : شريک

parted : جداشده ،شکافته ،درگذشته ،مرده ،با استعداد

parterre : باغچه گلکارى ،بخشى از تماشاخانه که پشت سر نوازندگان است ،در طول زمين

parthenocarpy : ميوه اورى بدون لقاح

parthenogenesis : تناسل بکري

parthenology : باکره شناسي

parthenon : پارتنون معبد خداى اتنا در اتن

parthia : پارت

Parthian : اشکاني

parthian glance : نگاه هنگام جدايى ،اخرين نگاه

parthian shaft or shot : تير اشکانى ،قيقاج ،تير هنگام گريز،جنگ و گريز

parti coloured : رنگارنگ ،ابلق

partial : غير منصفانه , طرفدارانه , پاره کسر , موضعي , جانبداري کردن

partial carry : رقم تقلى جزئى

partial charge : شيمى : بار جزيى

partial competition : بازرگانى : رقابت جزئى

partial correctness : صحت جزئى

partial enhancement factor : عمران : ضريب تشديد جزئى

partial eqilibrium : بازرگانى : تعادل جزئى

partial equilibrium analysis : بازرگانى : تحليل تعادل جزئى

partial excluder : قانون ـ فقه : حاجب نقصانى

partial fixing : معمارى : نيمه گيردارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1