لغات مشابه
parish council : قانون ـ فقه : شوراى محلى

parish register : قانون ـ فقه : دفتر ثبت وقايع سه گانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: