لغات مشابه
partizan etc : هوادار،هواخواه ،غيرت کش ،حامى ،طرفدارانه ،هواخواهانه

partlet : اسم خاص مرغ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: