لغات مشابه
patchery : وصله کارى ،وصالى ،پينه دوزى ،سرهم بندى

patchiness : وصله دارى ،جوربجور،ناجورى

patching : سرهم بندي , وصلهکاري , وصله پينه

patching together : قانون ـ فقه : تلفيق

patchouli : ( )patchouly(گ.ش ).نعناع هندى ،پچولى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: