لغات مشابه
paternal grandmother : مادر بزرگ ،نه نه بزرگ ،بى بى ،جده

paternal love : دوستى پدرانه ،محبت پدرى

paternal uncle : عمو،عم

paternal uncles : اعمام

paternalism : پدر سروري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: