لغات مشابه
pathological lying : روانشناسى : دروغگويى بيمارگون

pathologically : از لخاظ ناخوشى شناسى ،ازروى علم ناخوشى شناسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: