لغات مشابه
pathologist : مرض شناس , آسيب شناس

pathology : آسيب شناسي , پاتولوژي , مرض شناسي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: