لغات مشابه
patiently : صبورانه

patients : مرضي , مرضا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: