لغات مشابه
patine : جرم سبز

patinous : کبره گرفته ،زنگارگرفته ،جرم گرفته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: