لغات مشابه
patricidal : وابسته به پدر کشى

patricide : پدرکشي , پدر کش

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: