لغات مشابه
patronizingly : لطفا،ازروى بزرگ منشى ،ازراه تشويق

patronless : بى مشوق ،بى حامى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: