لغات مشابه
pattern of development : بازرگانى : الگوى توسعه

pattern offense : ورزش : موضعگيرى در برابر حريف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: