لغات مشابه
peremptory : شتاب آميز , حکمي

perennial : بي خزان , چند ساله

perfect : تمام عيار , بي عيب , عالي ساختن , کاملا رسيده , مکمل , بي نقص

perfection : کمال , بي عيبي

perfectly : بکمال

perfidy : نقض عهد

perforated : خلل و فرج دار , سوراخ شده

perforations : مساله , مسام

perforce : بناچار

perform : ايفا کردن , اجرا کردن , اجرا نمودن , ايفاء کردن , اجراء کردن , بجا آوردن , بهانجام رساني

perform ablution : غسل کردن , وضو گرفتن

perform ablution before prayer : دست نماز گرفتن

perform miracle : اعجاز کردن

perform of duty : ايفاء وظيفه

perform wonderfully : محشر بپا کردن , محشر کردن

performance : طرز کار , اجرا

performance of duty : اداي وضيفه

performed at presence : حضوري

performer : انجام دهنده , مرتکب , کننده

perfume : نکهت , معطر کردن , عطر زدن , گلاب زدن , غاليه , عطر , بوي خوش

perfume bottle : عطردان

perfumed : معطر , مطيب , عطري

perfumed with : معنبر

perfumer : عطار , عطر ساز

perfumery : عطر سازي , عطريات , عطاري , عطر فروشي

pergnant : باردار

pergola : کلاه فرنگي

perhaps : شايد , لعل , لابد

pericope : قطعه منتخب

pericranium : سمحاق

perigee : حضيض

peril : بيم زيان

Peril : مخاطره ، خطر

Peril : مخاطره ، خطر

period : دوران , دوره , مدت

periodic : دوري , دورهاي , تناوبي

periodical : مجله , ادواري , نوبتي , نشريه دوره اي

periodicity : تناوب

periods : اعصار , ادوار

periosteal : ضريعي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: