لغات مشابه
peremptory : شتاب آميز , حکمي

perennial : بي خزان , چند ساله

perfect : تمام عيار , بي عيب , عالي ساختن , کاملا رسيده , مکمل , بي نقص

perfection : کمال , بي عيبي

perfectly : بکمال

perfidy : نقض عهد

perforated : خلل و فرج دار , سوراخ شده

perforations : مساله , مسام

perforce : بناچار

perform : ايفا کردن , اجرا کردن , اجرا نمودن , ايفاء کردن , اجراء کردن , بجا آوردن , بهانجام رساني

perform ablution : غسل کردن , وضو گرفتن

perform ablution before prayer : دست نماز گرفتن

perform miracle : اعجاز کردن

perform of duty : ايفاء وظيفه

perform wonderfully : محشر بپا کردن , محشر کردن

performance : طرز کار , اجرا

performance of duty : اداي وضيفه

performed at presence : حضوري

performer : انجام دهنده , مرتکب , کننده

perfume : نکهت , معطر کردن , عطر زدن , گلاب زدن , غاليه , عطر , بوي خوش

perfume bottle : عطردان

perfumed : معطر , مطيب , عطري

perfumed with : معنبر

perfumer : عطار , عطر ساز

perfumery : عطر سازي , عطريات , عطاري , عطر فروشي

pergnant : باردار

pergola : کلاه فرنگي

perhaps : شايد , لعل , لابد

pericope : قطعه منتخب

pericranium : سمحاق

perigee : حضيض

peril : بيم زيان

Peril : مخاطره ، خطر

Peril : مخاطره ، خطر

period : دوران , دوره , مدت

periodic : دوري , دورهاي , تناوبي

periodical : مجله , ادواري , نوبتي , نشريه دوره اي

periodicity : تناوب

periods : اعصار , ادوار

periosteal : ضريعي

peripatetic : گردش کننده

peripheral : جنبي , پيراموني

periscope : پريسکوپ

perish : فاسدشدن , تلف شدن , هلاک شدن

Perish : هلاک شدن

Perish : هلاک شدن

perishability : بي دوامي

perishable : هلاک شدني , بي دوام , زود گذر

perished : هلاک

perishing : تهلکه

periwig : کلاه گيس زدن

perjure : گواهي دروغ دادن , سوگند دروغ خوردن , عهدشکني کردن

perjured : عهدشکن

perjurer : سوگند شکن

perjury : گواهي دروغ , سوگند شکني , عهدشکن , عهدشکني

perk : خود را گرفتن , سربالا گرفتن , سينه جلو دادن

permanency : ثبات

permanent : مستمر , هميشگي , ماندني , داعم , پاينده , پايا , پايدار , مستدام , دائمي , مستديم , بي تغيير

permanently : داعم

permanganate : پرمنگنات

permeable : تراوا , رطوبت پذير , نفوذ پذير

permeance : نفوذ پذيري

permian : پمين

permissible : روا , مباح , مجاز , جايز

permission : رخصت , اجازه , اذن

permission to enter : اجازه ورود

permission to land : اجازه فرود

permission to print : اجازه چاپ

permission to transit : اجازه عبور

permit : پته , پروانه , مجاز کردن , روا دانستن , اجازه نامه , روا کردن , اجازه دادن

permitting : اعطاء , اباحت

permutation : قلب , جايگردي

permute : جاي گرداندن

pernicious : نابود کننده

pernickety : بهانه گير

Peropesia : پروپسيا

perpendicular : ستون وار , عمودي

perpendiculary : عمودا

perpetrate : مرتکب کردن , مقصر بودن

perpetual : ابد

perpetually : بر سبيل استمرار

perpetuate : جاوداني ساختن

perplexed : حيرت زده

perplexity : سرگرداني , حيراني , حيرت

persecute : تحت تعقيب در آوردن , شکنجهکردن

perseverance : پشتکار , ابرام

persevere : استقامت کردن , ابرام کردن , استقامت نمودن , پاي فشردن , ايستادگي کردن

Persian : پارسي , ايراني , فارسي

Persian Gulf : خليج فارس

persian speaker : پارسي زبان

persian speaking : پارسي زبان

persimmon : خرمالو

persist : پافشاري کردن , پيچيدگي کردن , پيله کردن

persistence : پافشاري , سماجت , ماندگاري

persistent : پي گير , ماندگار , سمج

persistently : مصرا , مصرانه

persnickety : بهانه گير

person : کس , شخص , آدم , يارو , فرد , نفره , نفري , نفر

person of position : مسندنشين

personal : شخصي

personal motives : اغراض شخصي

personalism : فلسفه فردي

personalities : ذوات

personality : شخصيت , صفت شخص

personalize : داراي شخصيت کردن

personally : شخصاً , بنفسه , شخصا , بشخصه , حضورا , راسا

personate : گلوبسته

personel office : کارگزيني

personification : همانند ديگري

personified : مجسم

personify : مجسم کردن

personnel : پرسنل , اعضا اداري

personnel carrier : نفربر

persons : اشخاص

perspective : لحاظ , چشمانداز

perspicacity : نکته بيني , شخص تيزبين

perspiration : تعريق , رشحه , عرق ريزي , دانه عرق

perspiratory : عرقي

perspire : عرق ريختن , عرق کردن

persuadable : وادار کردني

persuade : ترغيب کردن , اغواکردن , برآن داشتن , راضي کردن

Persuade : متقاعد کردن

Persuade : متقاعد کردن

persuasible : وادار کردني

persuasion : متقاعد سازي , عقيده ديني , ترغيب

persuasive : مجاب کننده , وادار کننده , ترغيبي , متقاعد کننده

pert : غنچه دار

pertain : مربوط بودن

pertaining to a party : حزبي

pertaining to a veil or tent : چادري

pertaining to sort or quality : نوعا

pertaining to travel : مسافرتي

pertinacious : کله شق

pertinenet : وارد به

pertinent : بامناسبت

pertussis : سياه سرفه

Peru : پرو

peruke : موي مصنوعي

pervasive : فراگيرنده , فراگير

perversion : بدراهي

perverted : بدراه

pervious : منفذ دار , نفوذ پذير

Peshawar : پيشاور

pesky : زحمت دهنده

peso : پسو

pessimism : صفت بد , بدي مطلق , فلسفه بدبيني , بدنگري

pessimist : بدبين

pest : مرگي

pestiferous : طاعون زده , طاعون آور

pestilence : طاعون , بيماري طاعون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پژوهش کار آفرینی تولید آجر فشاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتراپی
پژوهش کار آفرینی تولید واشر های فنری
پژوهش کار آفرینی راه اندازی و احداث یك كارگاه ماشین سازی
پژوهش کار آفرینی راه اندازی و تأسیس یك كارگاه تولیدی فرش دست بافت
پژوهش کار آفرینی روغن نباتی گل شاد
پژوهش کار آفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل
تولید الکتروموتور وژنراتور ومراحل مختلف کار با دستگاه CNC شرکت ماشین های الکتریکی جوین(جمکو)
حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)
پاورپوینت آلودگی صوتی و نویز در خودرو ها
پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی
پژوهش کار آفرینی طرح تولید ظروف پلاستیکی
پژوهش کار آفرینی طرح تولید گوشی تلفن
پژوهش کار آفرینی طرح تولیدی پوشک
پژوهش کار آفرینی طرح تولیدی لباس کار
پژوهش کار آفرینی طرح تیپ شیر پاستوریزه