لغات مشابه
performed at presence : حضوري

performer : انجام دهنده , مرتکب , کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: