لغات مشابه
person of position : مسندنشين

personal : شخصي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: