لغات مشابه
personal motives : اغراض شخصي

personalism : فلسفه فردي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: