لغات مشابه
pertinacious : کله شق

pertinenet : وارد به

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: