لغات مشابه
Peru : پرو

peruke : موي مصنوعي

pervasive : فراگيرنده , فراگير

perversion : بدراهي

perverted : بدراه

pervious : منفذ دار , نفوذ پذير

Peshawar : پيشاور

pesky : زحمت دهنده

peso : پسو

pessimism : صفت بد , بدي مطلق , فلسفه بدبيني , بدنگري

pessimist : بدبين

pest : مرگي

pestiferous : طاعون زده , طاعون آور

pestilence : طاعون , بيماري طاعون

pestilent : طاعوني , طاعون آور

pestilential wind : سام

pestle : دنگ

pet : بناز پروردن , دست آموز , دست پرورده

pet cock : شير هوا

pet name : اسم تصغيري

petaloid : گلبرگي

petalous : گلبرگي

peter : ته کشيدن , از پا در آمدن , پطر , پطرس

Peter Pryer : پيتر پرايور

Peter the Great : پطر کبير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 59 روز