لغات مشابه
perverted : بدراه

pervious : منفذ دار , نفوذ پذير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: