لغات مشابه
petrified : متحجر

petrifier : متحجر کننده

petrify : متحجر کردن

petrifying : متحجر کننده

petrochemical : پتروشيمي , شيمي نفت

petroglyph : سنگ نوشته

petroleum : مواد نفتي , نفت , نفت خام

petrologist : سنگ شناس

petrology : علم احجار , سنگ شناسي

pettiness : دوني

pettish : جوشي

pettitoes : پاچه خوک

petty landowner : خرده مالک

petulance : زود رنجي , کج خلقي

petulancy : زود رنجي , کج خلقي

petulant : شرم آور , زودرنج

petunia : گل اطلسي

pewter : ظروف مفرغي

Peyman : پيمان

Peymaneh : پيمانه

Peyvand : پيوند

Pezhman : پژمان

phagocytosis : بيگانه خواري

phalange : بند انگشت

phallic : کيري

phallicism : پرستش کير

phanerogam : پيدازا

phanerogamia : پيدازادان

phanerogamous : پيدازا

phantasm : ظاهر فريبنده

phantasma : چشم بندي

phantom : شبه , طيف , ظاهر فريبنده

pharaoh : فرعون

Pharaohs : فراعنه

pharisee : فريسي

pharmaceutical : دارايي

pharmaceutics : داروگري

pharmacist : دواساز , داروگر , داروساز , داروفروش

pharmacologist : داروشناس

pharmacology : داروشناسي

pharmacopoeia : دارونامه

pharmacy : داروسازي , داروخانه , دواخانه , داروخانه عمومي

pharyngeal : حلقي

pharynx : گلوگاه , حلقوم

phase : مرحله , وجه , فاز

phase microscope : ميکروسکپ طيف

pheasant : تذرو

phenobarbital : لومينال

phenol : فنل

phenology : پديده شناسي

phenomenal : شگفت انگيز , فوق العاده , پديدهاي

phenomenologist : پديده شناس

phenomenology : پديده شناسي

phenomenon : پديده , حادثه

phew : پيف

Philadelphia : فيلادلفيا

philander : دنبال زن افتادن

philanthropic : بشردوست , مردم دوست , نوعدوست

philanthropist : بشردوست

philanthropy : بشردوستي , نوعپرستي , نوعدوستي , مردم دوستي

philantropist : مردم دوست

philharmonic : فيل هارمونيک , ارکستر سمفوني

Philip : فيليپ

Philippine : فيليپين

Philippines : فيليپين

philogyny : زن پرستي

philology : لغت شناسي

philoprogenitive : اولاد پرست

philosopher : فيلسوف

philosophical : فلسفي

philosophize : فلسفي کردن

philosophy : حکمت , فلسفه

philter : طلسم عشق

philtre : طلسم عشق

phisical : جسماني

phlebotomist : فصاد

phlebotomy : فصد

phlegm : مخاط

phlogistin : آماس آور

phlogiston : اصل آتش

phobic : تشويشي

Phoenix : سمندر , سيمرغ , عنقا

phomenic : قريب التلفظ

phone : تلفني , تلفن کردن , تلفن , تلفن زدن

phone book : راهنماي تلفن

phonemic : واجشناسي , واجي , واگي

phonemics : صوت شناسي

phonetic : صدايي , صدادار , صدا دار

phonetician : سوتشناس , آواشناس

phonetics : آوا شناسي

phoney : غير موثق

phonic : صدا دار

phonics : صدا شناسي , علم الاصوات

phonographist : صدانويس

phonography : ضبط صدا

phonologist : صداشناس , صدانويس

phonology : صداشناسي , صدا شناسي , واجگان

phonometer : صداسنج

phony : قلابي , غير موثق

phosphate : فسفات

phosphor : فسفر

phosphorescence : شب تابي

phosphorescent : شب تاب , شب افروز

phosphoreted : فسفردار

phosphoric : شب تاب , شبيه فسفر , فسفري

phosphorism : شب تابي

phosphorous : فسفري , فسفردار

phosphorus : فسفر

photobiotic : نورزي

photocell : فتوسل

photochemistry : نور شيمي

photoconductivity : نور رساني

photocopy : فتوکپي

photodynamical : نور پويا

photodynamics : نور پويائي

photoelectric : فتوالکتريک , نوري وبرقي

photoelectricity : فتوالکتريسيته

photoelectron : فتوالکترون

photograph : عکسبرداري کردن , عکس

photographer : عکاس , عکس بردار

photographic : عکسي

photographic proof : ثبوت عکاسي

photography : عکس برداري , عکاسي , عکسبرداري , لوازم عکاسي

photokinesis : نور جنبش

photometer : نور سنج

photometry : نورسنجي

photonegative : نورگريز , دور شونده از نور

photophily : نور گرايي

photophobe : نور گريز

photophobia : نور ترسي , نور گريزي

photophobic : نور گريز

photosphere : نورکره , کره نور

photostatic : فتو استاتيک

photosynthesis : نورخاست

phototaxis : نورواکنش

phrasal : عبارتي

phrase : عبارت

phraseologist : جمله ساز , نويسنده ناصادق

phraseology : کلمه بندي

phrasing : جمله بندي

phrenic : حاجزي

phrenologist : جمجمه خوان

phrenology : جمجمه خواني

phylloid : شبيه برگ

physic : مسهل

physical : فيزيکي , مادي , بدني

physically : جسماً

physician : پزشک , حکيم باشي , طبيب

physician in attendance : پزشک معالج

physicians : اطباء

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود پاورپوینت لجستیک 29 اسلاید
"دانلود پاورپوینت ماده 18پروتكل كارتاهینا مقررات بكارگیری ،حمل و نقل، بسته بندی و شناسائی 19 اسلاید"
پاورپوینت بازرگانی (امور مالیه) بین الملل
دانلود پاورپوینت مبانی الکترونیک 1 25 اسلاید
دانلود پاورپوینت مبانی فلسفی رفتار سازمانی مدیریت بحران 23 اسلاید
دانلود پاورپوینت مبانی بیوشیمی 256 اسلاید
دانلود پاورپوینت مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 206 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت بحران 20 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت كیفیت جامع 51 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری 30 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت ذهن 24 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 24 اسلاید
دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 26 اسلاید
دانلود پاورپوینت مراحل رشد گیاه کلزا 13 اسلاید
دانلود پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع 23 اسلاید
دانلود پاورپوینت مراوده و ارتباط 16 اسلاید
دانلود پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها 42 اسلاید
دانلود پاورپوینت مروری بر وضعیت زباله شهر تهران 14 اسلاید
دانلود پاورپوینت مشاوره گروهی 15 اسلاید