لغات مشابه
petulancy : زود رنجي , کج خلقي

petulant : شرم آور , زودرنج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: