لغات مشابه
phenomenon : پديده , حادثه

phew : پيف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: