لغات مشابه
photosynthesis : نورخاست

phototaxis : نورواکنش

phrasal : عبارتي

phrase : عبارت

phraseologist : جمله ساز , نويسنده ناصادق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: