صفحه اصلی

pinworm
(ج.ش ).کرمک ،کرم ريز سنجاقى انگل روده انسان از دسته نماته ها
کلمات مشابه

pinxit : کشيده است ،رقم کرده است ،رقم

pinxter flower : (گ.ش ).گل صدتومانى مشرق امريکا

piny : کاج مانند،کاجى ،پرکاج

pinyon : ( )pinon(گ.ش ).کاج ،صنوبر،تخم خوراکى کاج

pioneer : پيشگام , پيشرو , پيشگامي کردن , پيشقدم شدن

معنی pinworm به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پنج نوع مدرسه شش محور سازمانی
دانلود پول در اقتصاد اسلامی
دانلود پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
دانلود پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی