معنی pipeful

pipeful
باندازه يک پيپ پر
کلمات مشابه

pipelayer : لولهکش

pipeless : بدون لوله يا نى يا پيپ

pipelike : نيمانند , لوله مانند

pipeline : لوله کشي

pipeline trench : علوم مهندسى : معبر خط لوله

pipelining : کامپيوتر : تکنيکى است براى افزايش سرعت کامپيوتر

piper : جوجه کبوتر

piper betet : تنبول

piper cubeba : کبابه چينى

piper nigrum : فلفل سياه ،فلفل معمولى

piperine : ماده قليايى فلفل

pipestem : چوب چپق

pipestill : شيمى : دستگاه تقطير لوله اى

pipet : شيمى : پى پت

pipet tray rack : شيمى : جا پى پتى

pipin : سيب تخم دار

piping : نيزني , مغزي

piping hot : ازتنوردرامده

piping the side : علوم دريايى : احترام با سوت

pipistrel(le) : يکجور شبکور کوچک

pipit : سسک حرمزاده

pipkin : ديزي

pippin : يکجور سيب

pipsissewa : (گ.ش ).صنوبرالامير،خضره الشتاء

pipy : لوله دار،لوله اى

piquancy : تند و تيزي

piquant : هشيارکننده , تند و بامزه

piquantly : (بطور تند ) چنانکه دهن را مزه بياورد،باگوشه ،بطور گوشه دار

pique : پارچه راهراهنخي , منبت کاري , دلخوري

piquet : يکجور بازى ورق که برکهاى از7دران بکارنميرود

piracy : دزدي دريائي

piragua : (د.ن ).قايق ته پهن ،ساخته شده ازتنه درخت

pirate : دزد دريايي , دزد دريائي , دزد ادبي , دزدي ادبي کردن , دزدي دريايي کردن

piratic(al) : درخوردزدان دريايى ،مربوطبه دزدان دريايى ،مبنى بردزدى ،تقلبى ،دغلى

piratically : دزدوار

pirc defence : ورزش : دفاع پيرک

pirc variation : ورزش : وارياسيون پيرک در دفاع نيمزوهندى

Piroot Ebrahim : پيروت ابراهيم

Piruz : پيروز

pis aller : اخرين چاره ،اخرين پناه ،چاره

piscary : محل ماهيگيري

piscatologist : ويژه گر فن ماهي گيري

piscatology : فن ماهي گيري

piscatorial : )piscatory(وابسته به ماهيگيرى ،وابسته به صيدماهى

piscatory : )piscatorial(وابسته به ماهيگيرى ،وابسته به صيدماهى

piscicultural : مربوط به پرورش ماهى

pisciculture : ماهي پروري , پرورش ماهي

pisciculturist : ماهي پرور

pisciform : ماهيوار , ماهي مانند

piscina : سنگاب کليسا

piscine : شبيه ماهى ،ماهى وار

piscivorous : ماهى خوار

pise : چينه( کشى) ،پيزه

pish : اه(علامت بى ميلى ونفرت )اظهار نفرت کردن ،اه و پيف کردن

pisiform : شبيه نخود،(تش ).استخوان نخودى مچ دست

pismire : مورچه ،(مج ).ادم حقير و بى اهميت

pisolite : سنگ الودگى

pisolitic : الودگى ،نخودى

piss : شاش ،شاشيدن

pissabed : علف شاش خر،خبربر

pissoir : مستراح عمومي

pistachio : پسته

pistachio nut : پسته

pistil : (گ.ش ).گرزن ،الت مادگى گل

pistillary : وابسته به مادگى گل ،مانند مادگى

pistillate : مادگى دار،توليد کننده مادگى

pistol : هفت تير , پارابلوم

pistol whip : با تپانچه بر بدن کسى زدن

pistole : ليره اسپانيولى ،سکه زرکه بيشتردراسپانى رواج داشت

pistolgraph : دستگاه عکس فورى

piston : ميله متحرک , پيستون

piston (type) pump : علوم هوايى : پمپ پيستونى

piston area : علوم مهندسى : سطح پيستون

piston blowing engine : علوم مهندسى : موتور دمنده پيستونى

piston clearnce : علوم مهندسى : فاصله پيستون

piston crown : علوم مهندسى : تاج پيستون

piston displacement : علوم مهندسى : تغيير مکان پيستون

piston effect : روانشناسى : اثر سنبه اى

piston engine : علوم مهندسى : موتور پيستونى

piston guide : علوم مهندسى : راهنماى پيستون

piston packing : علوم مهندسى : لائى پيستون

piston pressure : علوم مهندسى : فشار پيستون

piston pump : علوم مهندسى : پمپ پيستونى

piston speed : علوم مهندسى : سرعت پيستون

piston stroke : علوم مهندسى : ضربه پيستون

piston travel : علوم مهندسى : طول ضربه ى پيستون

pit : مغاک , تخم , هسته , گودال , بهرقابت واداشتن , حفره

pit a pat : درحال ضربان

pit board : ورزش : تخته براى دادن اطلاعات لازم به راننده معين در گروه کمکى

pit coal : علوم مهندسى : ذغال سنگ

pit crew : ورزش : افراد مامور کمک به هر راننده در منطقه خود او

pit detail : علوم نظامى : کمک مربى تيراندازى

pit furnace crane : علوم مهندسى : جراثقال کوره عميق

pit of the stomach : گودال زير جناغ سينه

pit sand : معمارى : ماسه معدنى

pit well : معمارى : چاه

pitch : زفت

pitch a tent : خيمه برپاکردن

pitch a yarn : قصه گفتن

pitch altitude : علوم هوايى : زاويه بين محور طولى رسانگر و صفحه مرجع

معنی pipeful به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی