لغات مشابه
pipeline trench : علوم مهندسى : معبر خط لوله

pipelining : کامپيوتر : تکنيکى است براى افزايش سرعت کامپيوتر

piper : جوجه کبوتر

piper betet : تنبول

piper cubeba : کبابه چينى

piper nigrum : فلفل سياه ،فلفل معمولى

piperine : ماده قليايى فلفل

pipestem : چوب چپق

pipestill : شيمى : دستگاه تقطير لوله اى

pipet : شيمى : پى پت

pipet tray rack : شيمى : جا پى پتى

pipin : سيب تخم دار

piping : نيزني , مغزي

piping hot : ازتنوردرامده

piping the side : علوم دريايى : احترام با سوت

pipistrel(le) : يکجور شبکور کوچک

pipit : سسک حرمزاده

pipkin : ديزي

pippin : يکجور سيب

pipsissewa : (گ.ش ).صنوبرالامير،خضره الشتاء

pipy : لوله دار،لوله اى

piquancy : تند و تيزي

piquant : هشيارکننده , تند و بامزه

piquantly : (بطور تند ) چنانکه دهن را مزه بياورد،باگوشه ،بطور گوشه دار

pique : پارچه راهراهنخي , منبت کاري , دلخوري

piquet : يکجور بازى ورق که برکهاى از7دران بکارنميرود

piracy : دزدي دريائي

piragua : (د.ن ).قايق ته پهن ،ساخته شده ازتنه درخت

pirate : دزد دريايي , دزد دريائي , دزد ادبي , دزدي ادبي کردن , دزدي دريايي کردن

piratic(al) : درخوردزدان دريايى ،مربوطبه دزدان دريايى ،مبنى بردزدى ،تقلبى ،دغلى

piratically : دزدوار

pirc defence : ورزش : دفاع پيرک

pirc variation : ورزش : وارياسيون پيرک در دفاع نيمزوهندى

Piroot Ebrahim : پيروت ابراهيم

Piruz : پيروز

pis aller : اخرين چاره ،اخرين پناه ،چاره

piscary : محل ماهيگيري

piscatologist : ويژه گر فن ماهي گيري

piscatology : فن ماهي گيري

piscatorial : )piscatory(وابسته به ماهيگيرى ،وابسته به صيدماهى

piscatory : )piscatorial(وابسته به ماهيگيرى ،وابسته به صيدماهى

piscicultural : مربوط به پرورش ماهى

pisciculture : ماهي پروري , پرورش ماهي

pisciculturist : ماهي پرور

pisciform : ماهيوار , ماهي مانند

piscina : سنگاب کليسا

piscine : شبيه ماهى ،ماهى وار

piscivorous : ماهى خوار

pise : چينه( کشى) ،پيزه

pish : اه(علامت بى ميلى ونفرت )اظهار نفرت کردن ،اه و پيف کردن

pisiform : شبيه نخود،(تش ).استخوان نخودى مچ دست

pismire : مورچه ،(مج ).ادم حقير و بى اهميت

pisolite : سنگ الودگى

pisolitic : الودگى ،نخودى

piss : شاش ،شاشيدن

pissabed : علف شاش خر،خبربر

pissoir : مستراح عمومي

pistachio : پسته

pistachio nut : پسته

pistil : (گ.ش ).گرزن ،الت مادگى گل

pistillary : وابسته به مادگى گل ،مانند مادگى

pistillate : مادگى دار،توليد کننده مادگى

pistol : هفت تير , پارابلوم

pistol whip : با تپانچه بر بدن کسى زدن

pistole : ليره اسپانيولى ،سکه زرکه بيشتردراسپانى رواج داشت

pistolgraph : دستگاه عکس فورى

piston : ميله متحرک , پيستون

piston (type) pump : علوم هوايى : پمپ پيستونى

piston area : علوم مهندسى : سطح پيستون

piston blowing engine : علوم مهندسى : موتور دمنده پيستونى

piston clearnce : علوم مهندسى : فاصله پيستون

piston crown : علوم مهندسى : تاج پيستون

piston displacement : علوم مهندسى : تغيير مکان پيستون

piston effect : روانشناسى : اثر سنبه اى

piston engine : علوم مهندسى : موتور پيستونى

piston guide : علوم مهندسى : راهنماى پيستون

piston packing : علوم مهندسى : لائى پيستون

piston pressure : علوم مهندسى : فشار پيستون

piston pump : علوم مهندسى : پمپ پيستونى

piston speed : علوم مهندسى : سرعت پيستون

piston stroke : علوم مهندسى : ضربه پيستون

piston travel : علوم مهندسى : طول ضربه ى پيستون

pit : مغاک , تخم , هسته , گودال , بهرقابت واداشتن , حفره

pit a pat : درحال ضربان

pit board : ورزش : تخته براى دادن اطلاعات لازم به راننده معين در گروه کمکى

pit coal : علوم مهندسى : ذغال سنگ

pit crew : ورزش : افراد مامور کمک به هر راننده در منطقه خود او

pit detail : علوم نظامى : کمک مربى تيراندازى

pit furnace crane : علوم مهندسى : جراثقال کوره عميق

pit of the stomach : گودال زير جناغ سينه

pit sand : معمارى : ماسه معدنى

pit well : معمارى : چاه

pitch : زفت

pitch a tent : خيمه برپاکردن

pitch a yarn : قصه گفتن

pitch altitude : علوم هوايى : زاويه بين محور طولى رسانگر و صفحه مرجع

pitch and toss : نوعى بازى شير ياخط،بازى بيخ ديوارى

pitch black : قيرگون ،خيلى سياه

pitch cap : کلاه زفت( که براى شکنجه برسر کسى گذارند)

pitch circle : علوم مهندسى : دايره گام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی let go , معنی let him do his worst , معنی let him do what he pleases , معنی let him go , معنی let him have his say , معنی let him recover his wind , معنی let it be , معنی let it go hang , معنی let it have its swing , معنی let it remain as it is , معنی let loose , معنی let me go , معنی let me know , معنی let me see , معنی let off , معنی let out , معنی let out on hire , معنی let point , معنی let slip , معنی let up , معنی let us be brief , معنی let us have a run , معنی let us make a p for home , معنی let us play , معنی let us say , معنی let you and me try to , معنی letdown , معنی leter of condolenee , معنی lethal , معنی lethal chamber , معنی lethal weapon , معنی lethality , معنی lethargic , معنی lethargically , معنی lethargy , معنی lethe , معنی lethean , معنی letter , معنی letter carrier , معنی letter delivery , معنی letter foundry , معنی letter of administration , معنی letter of commendation , معنی letter of credit , معنی letter of protest , معنی letter of recommendation , معنی letter perfect , معنی letter writer , معنی letter writing , معنی lettered , معنی letterhead , معنی letterpress , معنی letters , معنی letters patent , معنی lettuce , معنی levee , معنی level , معنی leveler , معنی leveller , معنی levelling , معنی levelness , معنی levels , معنی leviable , معنی levigate , معنی levite , معنی levity , معنی levorotation , معنی levy , معنی lewd , معنی lexic , معنی lexical , معنی lexicography , معنی lexicologist , معنی lexicology , معنی lexicon , معنی Leyla , معنی Leyli , معنی Li Ha Kning , معنی liability , معنی liable to , معنی liaise , معنی liar , معنی libation , معنی libellous , معنی libelous , معنی liberal , معنی liberal man , معنی liberal nature , معنی liberalism ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز