لغات مشابه
plastered : (ز.ع -.امر ).مست ،پاتيل شده

plastering trowel : معمارى : ماله چهارسو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: