لغات مشابه
plastic clay : معمارى : خاک رس پر مايه

plastic consistency : معمارى : پايدارى خميرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: