لغات مشابه
plastic zone : منطقه ثانويه قيف انفجار گلوله

plasticity : شکل پذيري , قالب پذيري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: