لغات مشابه
platan : درخت چنار،چناران

platanaceous : چنارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: