لغات مشابه
plate condenser : الکترونيک : خازن صفحه اى

plate girder : معمارى : تير ساخته شده از تسمه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: