لغات مشابه
plexiglas : علوم هوايى : خانواده اى از پلاستيکهاى رزين بويژه از نوع نورگذران

pleximeter : تخته دق

pliable : قابل انعطاف , نرم شدني

pliably : چنانکه بتوان خم کرد،بطور نرم ،بنرمى

pliancy : نرم شدني , تاشدني

pliant : نرم ،خم شو،زود راضى شو،دمدمى مزاج ،تاشو

pliantly polonica : يکجور ناخوشى که ازان موى سر کرک شده بهم گره ميخوردناخوشى لهستانى است

pliature : چين خوردگى

plica : )=plical(چين ،تاه ،شکن ،ژوليدگى ،چروک

plicate : تاخورده ،چين دار کردن

plicated : چين دار،چين خورده ،لابه لا

plication : تاه ،چين زنى

pliers : گازانبر , انبر دستي

plighted lovers : دو تن دلداده ،دو تن عاشق و معشوق ،دونامزد

plimsoll : کفش راحتى

plimsoll mark : خط شاخص حداکثر وزن بارکشتى

plink : صداى دق دق کردن ،صداى دنگ دنگ کردن

plinking : ورزش : تيراندازى تفريحى بسوى اشياء

plinth : ازاره

plinth course : ازاره

plinth of a wall : معمارى : ازاره

pliocene : (ز.ش ).وابسته بدوره پليوسن ،دوره پليوسن

pliotron : الکترونيک : پليوترون

pliskie : )plisky(لطيفه ،بذله

plisky : )pliskie(لطيفه ،بذله

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 510 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 510 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/7af3c116742f991136a97c3bafbdeb63d4164cd1', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"dDgRMsvzyiqpg7thAMI8jckkipziI7V0Em5wQ01F";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"plexiform";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:94:"شبيه شبکه ،شبکه اى شبيه رگ ،شبيه خزه هاى درهم پيچيده";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=plexiform";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854777;s:1:"c";i:1537854777;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/7af3c116742f991136a97c3bafbdeb63d4164cd1', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"dDgRMsvzyiqpg7thAMI8jckkipziI7V0Em5wQ01F";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"plexiform";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:94:"شبيه شبکه ،شبکه اى شبيه رگ ،شبيه خزه هاى درهم پيچيده";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=plexiform";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854777;s:1:"c";i:1537854777;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/7af3c116742f991136a97c3bafbdeb63d4164cd1', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"dDgRMsvzyiqpg7thAMI8jckkipziI7V0Em5wQ01F";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"plexiform";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:94:"شبيه شبکه ،شبکه اى شبيه رگ ،شبيه خزه هاى درهم پيچيده";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=plexiform";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854777;s:1:"c";i:1537854777;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('7af3c116742f991136a97c3bafbdeb63d4164cd1', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"dDgRMsvzyiqpg7thAMI8jckkipziI7V0Em5wQ01F";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"plexiform";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:94:"شبيه شبکه ،شبکه اى شبيه رگ ،شبيه خزه هاى درهم پيچيده";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=plexiform";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854777;s:1:"c";i:1537854777;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58