لغات مشابه
plexiglas : علوم هوايى : خانواده اى از پلاستيکهاى رزين بويژه از نوع نورگذران

pleximeter : تخته دق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: